ORGANIC LEARNING CENTER

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์(ออร์แกนิค)
  • ออร์แกนิคคืออะไร ทำไมต้องออร์แกนิค
  • มาตรฐานออร์แกนิค และการรับรองมาตรฐานสากล
  • การเตรียมการปลูก และกระบวนการต่างๆ ต้ังแต่ต้นนำ้ถึงปลายนำ้

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.