MANAGEMENT & CONTROLS  

การบริหารจัดการ และควบคุมคุณภาพ 
การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ : วิสาหกิจชุมชน 

จากการเรียนรู้เรื่องการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์ ทำให้เกิดภาพของการแบ่งงานกันรับผิดชอบอย่างชัดเจนจึงได้เกิดการแบ่งสายงานการรับผิดชอบอย่างชัดเจนคือ

 

วิสาหกิจชุมชน รับผิดชอบงานต้นน้ำ คือการผลิตในระดับแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ : สหกรณ์

สหกรณ์รับผิดชอบกลางน้ำตอนต้น 

  • ทำหน้าที่ส่งเสริมองค์ความรู้ จัดทำระบบ ICS (Internal Control System)และการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์สากล

  • ทำหน้าที่ จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ในรูปของข้าวเปลือก และผลผลิตอื่นๆ ที่สมาชิกผลิตได้

การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ : บริษัทจำกัด    

บริษัทจำกัด    

  • ทำหน้าที่แปรรูปในระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และการตลาด 

  • ทำหน้าที่ สนับสนุนเงินทุนในการประเมินมาตรฐานอินทรีย์ของ วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์

รับซื้อและตรวจสอบข้าวเปลือกอินทรีย์

บริษัท ตรวจคุณภาพข้าวเปลือกก่อนรับซื้อจากเกษตรกร ที่เป็นสมาชิก
บริษัท รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
บริษัท จัดเก็บข้าวเปลือกที่รับรับซื้อจากเกษตรกร

โรงสีข้าวอินทรีย์ 

โรงสีข้าวอินทรีย์  โรงใหม่ซึ่งมีกำลังการผลิต 100 ตัน / ต่อวัน

Color sorter

เครื่องขัดแยกคุณภาพข้าว

การตรวจคุณภาพข้าวสาร

ข้าวสารต้องผ่านการตรวจคุณภาพ ก่อนส่งบรรจุและส่งต่อให้ลูกค้า

การตรวจคุณภาพข้าวสาร

ตรวจคุณภาพ ข้าวเต็มเมล็ด, ข้าวหัก, ข้าวเมล็ดเหลือง, ข้าวทองไข่, ข้าวเมล็ดเสีย, ข้าวขัดสีต่ำ, และสิ่งเจือปน

การตรวจคุณภาพข้าวสาร

เครื่องมือตรวจค่าความขาว
เครื่องมือตรวจความบริสุทธิ์ของข้าว

การตรวจคุณภาพข้าวสาร

การย้อมสีเพื่อแยกข้าวหอมมะลิและชัยนาท

โรงบรรจุข้าวอินทรีย์

ข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ ส่งออกต่างประเทศ และลูกค้า hi-end ในประเทศ

โรงบรรจุข้าวอินทรีย์

ข้าวสาร บรรจุ Big bag พร้อมส่งออกตลาดต่างประเทศ บรรจุกระสอบเล็กส่งภายในประเทศ

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.