BLOG

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ข้อควรทราบ : PGS (Participatory Organic Guarantee System (PGS) คือการรับรองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงการรับรองกันเองในชุมชน ไม่มีมาตรฐานใดๆ รองรับ และเป็นเพียงระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการเก็บข้อมูลรายแปลงเบื้องต้น ไม่ใช่มาตรฐานอินทรีย์

การผลิตโดยรวม


1.เกษตรกรต้องแจ้งพื้นที่การเกษตรที่ตัวเองครอบครองและพื้นที่เช่าทำการเกษตร จะมีหรือไม่มีโฉนดที่ดินก็ตามให้ทางโครงการทราบ


2.แปลงนาและแปลงผักผลไม้ทุกแปลงจะต้องทำในระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดอาจยกเว้นเกษตรกรให้ทำเป็นบางแปลงได้ในช่วงแรก แต่ต่อไปเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ทุกแปลง


3.พืชที่ปลูกในแปลงเคมี (ไม่ขอรับรอง) อนุญาตให้ปลูกพืชคู่ขนานได้ แต่เกษตรกรต้องจัดแยกผลผลิตให้สามารถตรวจสอบได้


4.ขอบเขต (คันแดน) แปลงเกษตรอินทรีย์ต้องแยกจากแปลงเคมีอย่างชัดเจนอย่างน้อยระยะห่าง 1 เมตร และถ้าแปลงข้างเคียงมีความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีการเกษตร เกษตรกรจะต้องจัดทำแนวกันชนป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งพืชตามแนวกันชนไม่ถือว่าเป็นอินทรีย์


5.ห้ามปลูกข้าวในแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ขอรับรองมากกว่า 2 รุ่นต่อปี ควรพักดินหรือปลูกพืชเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยพืชอื่นๆ ที่ปลูกทุกชนิดจะต้องทำในระบบเกษตรอินทรีย์


6.เกษตรกรควรปลูกข้าวไว้กินเอง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และสุขภาพที่ดี


ระยะปรับเปลี่ยน


7.เกษตรกรอาจขายข้าวเปลือกเป็นเกษตรปลอดสารเคมีหลังจากปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 1 ฤดู (ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว) หรือปลูกในแปลงนาที่ไม่มีการใช้สารเคมีเกษตรใดๆ มานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน


8.ในกรณีของผักและผลไม้ เกษตรกรอาจขายผลผลิตเป็นปลอดภัยได้ หลังจากผ่านระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน นับจากวันที่ใช้สารเคมีครั้งสุดท้ายในแปลง ปลูกผักและผลไม้


9.ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการคลุกสารเคมีและไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเกษตรกรควรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ผัก/ผลไม้ไว้ใช้เอง และ/หรือทราบแหล่งที่มา ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมีได้ และจำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมี ให้นำเมล็ดพันธุ์ไปล้างน้ำก่อนนำไปเพาะปลูก


10.ห้ามเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนเร่ง สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดและห้ามใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อที่ไม่ทราบส่วนผสมก่อนได้รับอนุญาต


11.ห้ามเผาต่อซังและอินทรียวัตถุในแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ขอรับรอง


12.ห้ามใช้ถังฉีดสารเคมีการเกษตรร่วมกันสำหรับแปลงเกษตรเคมีและแปลงเกษตรอินทรีย์


การจัดการผลผลิต


13.ห้ามนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปปะปนกับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนและทั่วไป จะต้องจัดแยกผลผลิตแต่ละสถานะออกจากกันอย่างชัดเจน(อินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน เคมี) ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้


14.เกษตรกรที่ใช้รถเกี่ยวอุ้มหรือเกี่ยวนวดจะต้องทำความสะอาดรถเกี่ยวอุ้มก่อนนำไปใช้ และแยกข้าวที่ใช้ล้างเครื่องรถเกี่ยวอุ้ม หรือ เกี่ยวนวด 3 กระสอบแรก (ข้าวล้างเครื่อง) ไม่ถือว่าเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์


15.ห้ามใช้กระสอบปุ๋ยเคมีและภาชนะที่อาจปนเปื้อนสารเคมีมาใช้เพื่อจัดเก็บและขนส่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ถุงและภาชนะที่ใช้ควรจะสะอาด เหมาะที่จะใช้บรรจุ/ขนส่งอาหาร


16.เกษตรกรต้องจดบันทึกปัจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้สามารถตรวจสอบได้


17.เกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการ ฯ จะต้องร่วมกันพัฒนากลุ่ม เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มทุกครั้ง หากขาดติดต่อกัน 3 ครั้งด้วยเหตุไม่สมควร จะพิจารณาการเป็นสมาชิก
#มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ #Organicstandard

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.