top of page
BLOG

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ l Organic Standard

ข้อควรทราบ : PGS (Participatory Organic Guarantee System (PGS) คือการรับรองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงการรับรองกันเองในชุมชน ไม่มีมาตรฐานใดๆ รองรับ และเป็นเพียงระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการเก็บข้อมูลรายแปลงเบื้องต้น ไม่ใช่มาตรฐานอินทรีย์

การผลิตโดยรวม


1.เกษตรกรต้องแจ้งพื้นที่การเกษตรที่ตัวเองครอบครองและพื้นที่เช่าทำการเกษตร จะมีหรือไม่มีโฉนดที่ดินก็ตามให้ทางโครงการทราบ


2.แปลงนาและแปลงผักผลไม้ทุกแปลงจะต้องทำในระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดอาจยกเว้นเกษตรกรให้ทำเป็นบางแปลงได้ในช่วงแรก แต่ต่อไปเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ทุกแปลง


3.พืชที่ปลูกในแปลงเคมี (ไม่ขอรับรอง) อนุญาตให้ปลูกพืชคู่ขนานได้ แต่เกษตรกรต้องจัดแยกผลผลิตให้สามารถตรวจสอบได้


4.ขอบเขต (คันแดน) แปลงเกษตรอินทรีย์ต้องแยกจากแปลงเคมีอย่างชัดเจนอย่างน้อยระยะห่าง 1 เมตร และถ้าแปลงข้างเคียงมีความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีการเกษตร เกษตรกรจะต้องจัดทำแนวกันชนป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งพืชตามแนวกันชนไม่ถือว่าเป็นอินทรีย์


5.ห้ามปลูกข้าวในแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ขอรับรองมากกว่า 2 รุ่นต่อปี ควรพักดินหรือปลูกพืชเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยพืชอื่นๆ ที่ปลูกทุกชนิดจะต้องทำในระบบเกษตรอินทรีย์


6.เกษตรกรควรปลูกข้าวไว้กินเอง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และสุขภาพที่ดี


ระยะปรับเปลี่ยน


7.เกษตรกรอาจขายข้าวเปลือกเป็นเกษตรปลอดสารเคมีหลังจากปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 1 ฤดู (ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว) หรือปลูกในแปลงนาที่ไม่มีการใช้สารเคมีเกษตรใดๆ มานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน


8.ในกรณีของผักและผลไม้ เกษตรกรอาจขายผลผลิตเป็นปลอดภัยได้ หลังจากผ่านระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน นับจากวันที่ใช้สารเคมีครั้งสุดท้ายในแปลง ปลูกผักและผลไม้


9.ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการคลุกสารเคมีและไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเกษตรกรควรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ผัก/ผลไม้ไว้ใช้เอง และ/หรือทราบแหล่งที่มา ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุกสารเคมีได้ และจำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมี ให้นำเมล็ดพันธุ์ไปล้างน้ำก่อนนำไปเพาะปลูก


10.ห้ามเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนเร่ง สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดและห้ามใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อที่ไม่ทราบส่วนผสมก่อนได้รับอนุญาต


11.ห้ามเผาต่อซังและอินทรียวัตถุในแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ขอรับรอง


12.ห้ามใช้ถังฉีดสารเคมีการเกษตรร่วมกันสำหรับแปลงเกษตรเคมีและแปลงเกษตรอินทรีย์


การจัดการผลผลิต


13.ห้ามนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปปะปนกับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนและทั่วไป จะต้องจัดแยกผลผลิตแต่ละสถานะออกจากกันอย่างชัดเจน(อินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน เคมี) ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้


14.เกษตรกรที่ใช้รถเกี่ยวอุ้มหรือเกี่ยวนวดจะต้องทำความสะอาดรถเกี่ยวอุ้มก่อนนำไปใช้ และแยกข้าวที่ใช้ล้างเครื่องรถเกี่ยวอุ้ม หรือ เกี่ยวนวด 3 กระสอบแรก (ข้าวล้างเครื่อง) ไม่ถือว่าเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์


15.ห้ามใช้กระสอบปุ๋ยเคมีและภาชนะที่อาจปนเปื้อนสารเคมีมาใช้เพื่อจัดเก็บและขนส่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ถุงและภาชนะที่ใช้ควรจะสะอาด เหมาะที่จะใช้บรรจุ/ขนส่งอาหาร


16.เกษตรกรต้องจดบันทึกปัจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้สามารถตรวจสอบได้


17.เกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการ ฯ จะต้องร่วมกันพัฒนากลุ่ม เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มทุกครั้ง หากขาดติดต่อกัน 3 ครั้งด้วยเหตุไม่สมควร จะพิจารณาการเป็นสมาชิก


 

Organic standards


Note: The Participatory Organic Guarantee System (PGS) is an internal community-based certification; there are no comparable standards. The PGS is an internal audit system with basic data gathering and is not recognized as an organic standard.


Overall production


1. Farmers must own their agricultural land or rent an area for agriculture, with or without a title deed.


2. All rice, vegetable and fruit plots must follow a strict organic farming system, except for some farmers in the initial stages but the next farmers must change all plots to organic systems.


3. Growth in chemically fertilized plots (Not certified) is allowed as parallel plants but farmers must separate the produce and make it available for inspection.


4. Organic plots must be separated from chemical plots by at least a distance of one meter. Nearby plots incur a risk of agricultural chemical contamination and farmers must prepare a buffer zone. Plants grown in the buffer zone will not be considered as organic.


5. Rice cannot be grown on organic farms that are certified for more than two crop generations per year. The soil must be rested or used to grow green manure to improve soil nitrogen content. All other crops must be grown using an organic system.


6. Farmers should grow rice to eat for good health and safety.

Transition stage


7. Farmers may sell paddy rice as chemical-free produce after one season of organic agriculture (from planting to harvesting), or growth in paddy fields with no applied agricultural chemicals for at least 12 months.


8. Farmers may sell vegetables and fruits as organic products after a transition period of 12 months from the date of the last use of chemicals.


9. Do not use seeds that contain chemicals or come from an unknown source. Farmers should produce seeds for rice, vegetables and fruits for their own use. If it is not possible to find certified chemical-free seeds, then farmers must wash the seeds before planting.


10. Farmers must not use chemical fertilizers, herbicides, pesticides, hormones, accelerated synthetic chemicals or organic fertilizers with unknown ingredients without permission.


11. Do not burn cobs and organic matter in certified organic fields.


12. Do not use or share agricultural chemical spray tanks between chemical plots and organic fields.


Production management


13. Do not mix organic products with transition stage products and general products. The status of each product must be clearly shown (Organic, Transition, Chemical) for traceability.


14. Farmers who use harvesters or combine harvesters must clean the machinery before use. The first three sacks of rice used to wash the machine are not considered to be organic products.


15. Do not use fertilizer sacks and containers that may be contaminated with chemicals to store and transport organic products. The bags and containers should be clean and suitable for packing and transporting organic products.


16. Farmers must record production inputs and amounts of organic produce for verification.


17. Farmers who are members of the project must jointly participate by attending meetings and joining group activities. Absence for three consecutive activities without a valid reason may result in loss of membership statuดู 5 ครั้ง
bottom of page