top of page
aerial-photography-of-green-rice-field-2

ORGANIC LEARNING CENTER

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึก

โดย ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล 

ประธานผู้บริหารบริษัท กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน

เกษตรอินทรีย์ทางรอดชาวนาไทย

EP  1/1  : ความสำคัญและหัวใจสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นทางรอดของชาวนาไทย

EP 2/1  : เรียนรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกฎเกณฑ์การผลิตโดยรวมในการทำเกษตรอินทรีย์ 

EP 2/2 : เรียนรู้การปฎิบัติการในแปลงเกษตรอินทรีย์

EP 3/1 : การลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
EP 3/2 : การทำแนวกันชน และการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงเกษตรอินทรีย์
EP 4/1  : กระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์และการสร้างมูลค่าจากข้าวอินทรีย์
EP 4/2 : การทำการตลาดอินทรีย์ยังไงให้ถูกต้อง ประสบความสำเร็จ และมีรายได้
bottom of page