top of page
BLOG

ท่านพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศเดินทางสู่แปลงนาสาธิต สหกรณ์เกษตรอินทรีย์


ท่านพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศประกอบด้วย สิงคโปร มาเลเซีย ฮ่องกง และจีน เดินทางสู่แปลงนาสาธิต ณ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ข้าวหอมมะลิ ตลอดจน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล บรรยายความเป็นมาปลูกข้าวสายพันธ์ุต่างๆและการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ พร้อมนำคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าว

ดู 4 ครั้ง
bottom of page