top of page
BLOG

แนวโน้มความต้องการและรูปแบบอาหารเพื่ออนาคต


โลกของเรากำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หลายต่อหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาวะโลกร้อน และจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นที่คาดว่าปี 2070 จะเพิ่มขึ้นถึง 10,500 ล้านคนซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างชัดเจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงและไม่สม่ำเสมอควบคุมไม่ได้ ส่งผลเป็นลูกโซ่ไปยังอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณอาหารหรือวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารที่มีอยู่ในวันนี้ไม่เพียงพอสำหรับประชากรโลกอีกต่อไป


เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารไทยนั้นเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนผลผลิตจากภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ตลอดจนเกื้อหนุนให้เกิดอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ มากมาย


ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมอาหารจึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน อาหารสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพหรือในกลุ่มอาหารที่คาดว่าจะเป็นอาหารเพื่ออนาคต

จากการสำรวจรูปแบบสินค้าอาหารส่งออกของประเทศไทยจะพบว่า ประเภทของสินค้ามีแนวโน้มพัฒนาไปสู่การเป็นสินค้าอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานมากขึ้นโดยในปี2541 สัดส่วนส่งออกสินค้าอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานมีเพียง 35% ส่วน 65% เป็นการส่งออกอาหารสด วัตถุดิบ และแปรรูปขั้นต้น แต่ในปี2559 สินค้าอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานมีสัดส่วนส่งออก เทียบเท่ากับกลุ่มสินค้าอาหารสด วัตถุดิบ และแปรรูปขั้นต้นมาอยู่ที่ 50% เลยทีเดียว


ขอบคุณข้อมูลจาก สวทช


ดู 2 ครั้ง
bottom of page