BLOG

หลักการเกษตรอินทรีย์

หลักการเกษตรอินทรีย์ : สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care)

(ก) มิติด้านสุขภาพ


เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก


(ข) มิติด้านนิเวศวิทยา


เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฐจักรแห่ง ธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทำให้ระบบและ วัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืนมากขึ้น


(ค) มิติด้านความเป็นธรรม


เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักพิทักษ์โลกที่เราอาศัยอยู่ ทั้งในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ


(ง) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่


การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและ รับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย


หลักการของเครือข่ายฯ&สหกรณ์

  • หลักการทำการเกษตร ขุนดินก่อนปลูก

  • หลักการรับสมาชิก สอบก่อนรับ

  • หลักการขาย การตลาดนำการผลิต หรือ ขายก่อนปลูก

  • ปลูกทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์และขายได้

  • ใช้ที่ดินให้คุ้มค่า คุ้มทุน


“เราซื้อ-ขาย ของดี ไม่ใช่ ของถูก”


#หลักการเกษตรอินทรีย์

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.