top of page
BLOG

วิธีปฏิบัติในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ - USDA l Organic Processing Practices


ส่วนผสมอินทรีย์: ภายใต้กฎระเบียบอินทรีย์ของ USDA ผู้ดำเนินการอินทรีย์จะต้องใช้ส่วนผสมอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง (อย่างน้อย 95% ของผลิตภัณฑ์) และมีเพียงส่วนผสมที่ไม่ใช่อินทรีย์ ที่ได้รับการอนุมัติในผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับว่าเป็นอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็น “ส่วนผสมที่ทำด้วยอินทรีย์” อาจมีส่วนประกอบทางการเกษตรที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์มากถึง 30% แต่สารปรุงแต่งอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในการทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ห้ามผลิตส่วนผสมหรือผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม ที่เคยใช้กากตะกอนน้ำเสีย หรือการฉายรังสี


เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของส่วนผสมและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผู้ทำการแปรรูปอินทรีย์จะต้อง:


  • การป้องกันการปนในขั้นตอนการการผสม (เช่นการปรุง) ด้วยส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารอินทรีย์ตลอดกระบวนการ

  • ป้องกันการสัมผัสระหว่างส่วนประกอบอินทรีย์และสารที่ไม่ใช่อนินทรีย์รวมถึงสารฆ่าเชื้อโรคที่ห้ามใช้

  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแปรรูปเมื่อเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ : ผู้แปรรูปจะทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ก่อน


การกำจัดศัตรูพืช: เช่นเดียวกับการจัดการศัตรูพืชในฟาร์มเกษตรอินทรีย์โรงงานแปรรูปอินทรีย์ต้องเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ผู้แปรรูปอาจใช้สารสังเคราะห์ที่ผ่านการรับรอง หากวิธีการอื่นทั้งหมดล้มเหลว แต่ต้องมั่นใจว่าสารเหล่านี้ไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แปรรูปที่มา : USDA Organic /AMS


 

Organic Processing Practices : USDA Organic Regulations

Organic Ingredients: Under USDA organic regulations,organic processors must use certified organic ingredients (for a minimum of 95% of the product) and only approved nonorganic ingredients in products that are labeled organic. Products labeled as “made with organic” specified ingredients may include up to 30% non-organic agricultural ingredients, but all other additives must be approved for organic use. No ingredients or products may be produced using genetic engineering, sewage sludge, or ionizing Radiation. Commingling and Contact: To preserve the integrity of organic ingredients and products, organic processors must:

  • Prevent commingling (i.e. mixing) with non-organic ingredients and products throughout processing

  • Prevent contact between organic ingredients and nonorganic substances, including prohibited sanitizers

  • Clean and sanitize processing equipment when changing from non-organic to organic products.; many processors run organic products first.

Managing Pests: Similar to pest management on organic farms, organic processing facilities must emphasize prevention over treatment. Organic processors may use approved synthetic substances if all other approaches have failed but must ensure that these substances do not come in contact with the organic products they handle. Source : USDA Organic /AMS

ดู 5 ครั้ง
bottom of page