top of page
BLOG

ลูกค้าจากประเทศจีนเข้าดูคุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิไทย เพื่อการนำเข้าประเทศจีนดู 3 ครั้ง
bottom of page