BLOG

ทำความรู้จักการทำเกษตรอินทรีย์ข้อบังคับของ USDA : ขั้นตอนการผลิต

ข้อบังคับเกษตรอินทรีย์ของ USDA อธิบายถึงการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นชุดของการปฏิบัติทางวัฒนธรรม ชีวภาพและกลไกที่สนับสนุนวงจรของทรัพยากรในฟาร์ม ส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาหรือเสริมสร้างคุณภาพดินและน้ำ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำป่าและสัตว์ป่า และหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ กากตะกอนน้ำเสีย การฉายรังสีและ การดัดแปลงพันธุกรรม ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยย่อดังนี้


แนวทางปฏิบัติในการผลิตพืชอินทรีย์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน: พืชสามารถต้านทานโรคได้ง่ายขึ้น รอดพ้นจากภัยแล้งและทนแมลงเมื่อปลูกในดินที่ดี ผู้ผลิตสร้างคุณภาพดินโดยการเพิ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกสัตว์หรือปุ๋ยพืชสด เมื่อสิ่งมีชีวิตในดินแตกตัวเข้ามา พวกมันจะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพืชที่สามารถดูดซับและสร้างซากพืชที่คงคุณภาพของดินไว้ ผู้ผลิตต้องไม่ใช้กากตะกอนน้ำเสียหรือ biosolids กับดิน นอกจากนี้ผู้ผลิตยังใช้พืชคลุมดินเพื่อปกป้องดินจากการกัดเซาะของลมและน้ำ


การใช้เมล็ดพันธ์ : ผู้ผลิตใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ในการทำเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตามหากไม่มีขายในท้องตลาด สามารถนำเมล็ดพันธ์ทั่วไปมาเพาะปลูกได้แต่เฉพาะในกรณีที่เมล็ดไม่ได้ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือได้รับสารต้องห้าม เช่นสารฆ่าเชื้อรา เป็นต้น


การปลูกพืชหมุนเวียน: ผู้ผลิตปลูกพืชหมุนเวียน (หมุนพืชที่ปลูกในทุ่งนาหรือปลูกในแปลงตลอดเวลา) เพื่อขัดขวางวงจรชีวิตของแมลง หยุดพาหะของโรค ป้องกันการพังทลายของดินสร้างสารอินทรีย์ แก้ไขไนโตรเจนและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ


การจัดการศัตรูพืช วัชพืชและโรค: การจัดการศัตรูพืชในฟาร์มเกษตรอินทรีย์อาศัยกลยุทธ์ 'PAMS': การป้องกัน, การหลีกเลี่ยง, การติดตาม และการปราบปราม การป้องกันและหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งแรกของการป้องกันศัตรูพืช วัชพืชและโรค หากการปราบปรามศัตรูพืช หรือวัชพืชมีความจำเป็นผู้ผลิตมักจะใช้วิธีการเชิงกลไกและทางกายภาพ เช่นการปล่อยแมลงที่กินสัตว์อื่นเพื่อลดประชากรศัตรูพืช หรือการวางคลุมด้วยหญ้าหนา ๆ เพื่อกำจัดวัชพืช ทางเลือกสุดท้าย ผู้ผลิตอาจทำงานร่วมกับผู้รับรองอินทรีย์เพื่อใช้ยาฆ่าแมลงที่ได้รับการอนุมัติเช่น จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ยาฆ่าแมลงที่ได้จากธรรมชาติหรือจากสารสังเคราะห์ที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น


การรักษาความสมบูรณ์ของพืชอินทรีย์: ผู้ผลิตพืชอินทรีย์มีหน้าที่ป้องกันการสัมผัสระหว่างพืชอินทรีย์ กับพืชที่ปลูกทั่วไป เช่นเดียวกับการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชหรือปุ๋ยที่ต้องห้าม การดำเนินการแบบแยกส่วน (ฟาร์มที่เลี้ยงปลูกพืชออร์แกนิคและพืชทั่วไป) ต้องทำให้แน่ใจว่าพืชออร์แกนิคจะไม่สัมผัสกับสารต้องห้ามผ่านสเปรย์โดยไม่ตั้งใจจากเคมี หรือตกค้างบนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้สำหรับฟาร์มอินทรีย์


ที่มา : USDA Organic /AMS


Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.