BLOG

ดร.รณวริทธิ์ ให้ความรู้เรื่องต้นแบบความสำเร็จในการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพการผลิตข้าว


ดร.รณวริทธิ์ ให้ความรู้แก่ประธานองค์กรเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่องต้นแบบองค์การทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ในการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพการการผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสูงทั้งในและต่างประเทศ กล่าวคือ จากข้อมูลของปี 2562 พบว่า ประเทศไทยปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 เป็นพื้นที่ 26,500,892 ไร่ มีผลผลิตรวม 9.4278 ล้านตัน ค่าเฉลี่ย 356กก./ไร่ ในจำนวนนี้เป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์พื้นที่ปลูก 392,057 ไร่ คิดเป็น 1.479% ของพื้นที่ ได้ผลผลิต 134,100 ตันคิดเป็น 1.42% ค่าเฉลี่ย 342 กก./ไร่ จะเห็นได้ว่า พื้นที่ปลูกและปริมาณข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ มีน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นโอกาสดีของเกษตรกร แบะภาครัฐที่ต้องให้ความสนใจในการผลิตและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่เกษตรกรและผู้บริโภค แต่ข้อด้อยคือผลผลิตต่อไร่ยังคงต่ำ เกษตรกรต้องใส่ใจในกระบวนการผลิตให้มาก กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตรต้องเร่งพัฒนาสายพันธุ์ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนแกเกษตรกร ต่อไป

ดู 2 ครั้ง