BLOG

ดร.รณวริทธิ์ เป็นวิทยาการบรรยายเรื่องแนวโน้มความต้องการข้าวอินทรีย์ไทยในตลาดโลก


วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง แนวโน้มความต้องการข้าวอินทรีย์ไทยในตลาดโลกและถอดบทเรียนการปฏิบัตการข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากลร้อยเอ็ดในปี2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 500 คน แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าของโครงการในการนี้ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ได้เน้นย้ำการทำงานเป็นกลุ่มและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายของเกษตรกรด้วยกัน ยึดมั่นในกฏอินทรีย์ มั่นคงในข้อตกลงของกลุ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ใช้เองในกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต เกษตรกรต้องก้าวสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นต้นแบบให้ใครหรือเลียนแบบใคร ให้ดำรงค์คงอยู่ตามบริบทและอัตลักษณ์ของตนเองอย่างสง่างาม.

ดู 1 ครั้ง
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2021  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.