BLOG

ดร.รณวริทธิ์เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการเกษตรแบบแปลงใหญ่และ ศพก. จังหวัดร้อยเอ็ด


21 สิงหาคม 2363


ดร.รณวริทธิ์ ในนามประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการเกษตรแบบแปลงใหญ่และ ศพก. จังหวัดร้อยเอ็ด,20 อำเภอ แปลงใหญ่มันสัมปะหลัง อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเกษตรกรผู้นำ ประธานแปลงใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรเข้าร่วม กว่า 80 คน ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงหลายประการ เช่นแนวทางการดำเนินงานของแปลงใหญ่และ ศพก.เพื่อเป็นต้นแบบในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อพลิกฟื้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานราก หลังการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 การเป็นต้นแบบการปรับเปลื่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทำนา มาเป็นการปลูกหญ้า เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์

จากนั้นในภาคบ่ายได้เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงาน ธกส. ร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธกส.จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ดจำกัด เรื่องแนวทางสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อการเตรียมการรวบรวมข้าวเปลือกข้าวขาวดอกมะลิอินทรีย์มาตรฐานสากล เพื่อการส่งออกกว่าหนึ่งหมื่นตันที่จะเก็บเกี่ยวในปลายปีนี้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ดู 0 ครั้ง
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2021  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.