BLOG

ดร.รณวริทธิ์เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานเครือข่ายศพก.และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ


วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร. รณวริทธิ์ ในฐานะประธาน ศพก.ธวัชบุรี ทำหน้าที่ประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2563 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ตำบลมะอึได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ดู 0 ครั้ง
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2021  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.