top of page
BLOG

ดร.รณวริทธิ์ร่วมเสวนาวิชาการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.รณวริทธิ์ เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ร้อยเอ็ด เพื่อการเป็นมหานครแห่งข้าวหอมมะลิ" กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอปทุมรัตต์ จำนวน 200 คน ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ดู 16 ครั้ง
bottom of page