BLOG

ดร.รณวริทธิ์ร่วมกิจกรรมสัมมนา“Block chain กับเกษตรอินทรีย์”


วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.รณวริทธิ์ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “Block chain กับเกษตรอินทรีย์” โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ Blockchain เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร : สินค้าข้าวอินทรีย์ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนามาสรุปและประมวลผลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

ดู 3 ครั้ง