BLOG

ข้าวอินทรีย์ กับข้าว ปลอดสาร ต่างกันอย่างไร l Organic Rice Vs Chemical-free Riceข้าวอินทรีย์ กับข้าว ปลอดสาร ต่างกันอย่างไร ข้าวอินทรีย์ คือข้าวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรอง มาตรฐาน โดยต้องผ่านระยะปรับเปลี่ยนมาแล้ว 3 ปี ระยะ ปรับเปลี่ยนนี้เอง ที่เราเรียกข้าวปลอดสารเคมี เพราะเมื่อ เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานนั้น


เกษตรกรต้องหยุดใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง ระหว่างนี้เกษตรกรจะ เรียกหรือจําหน่ายข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ไม่ได้ เป็นได้เพียงข้าวปลอดสารเคมีเท่านั้น เรื่องนี้ผู้บริโภคเข้าใจผิดกันมาก เลิกใช้สารเคมีเพียงฤดูการผลิตเดียว ก็เรียกข้าวอินทรีย์แล้ว และยังไม่มี การตรวจประเมินและรับรองอย่างถูกต้องด้วย เป็นการรับรอง กันเอง (มักเรียกกันขําๆว่ามาตรฐาน กรอ. ข้าพเจ้ารับรองเอง นั่นแหละครับ ก.มาจากคําว่าข้าพเจ้าครับ)


ข้าวอินทรีย์มีการตรวจประเมินรับรองจากที่ไหน จึงจะทําให้คนกินข้าวมันใจได้ โดยกฏ และแนวปฏิบัติต้องเป็นการตรวจประเมิน และรับรอง จากองค์กรภายนอกหรือองค์กรที่ 3 (Third party) องค์กรที่ 1 คือเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูก องค์กรที่ 2 คือ องค์กรที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติการ ในการปลูกพืช หรือข้าวอินทรีย์ ไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนราชการ องค์กรที่ 3 คือ ผู้ตรวจประเมินและรับรอง ซึ่งต้องเป็นองค์การที่ได้รับอนุญาต


จากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ จึงจะสามารถ ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานได้ในส่วนของเราปีนี้เราใช้ผู้ ประเมินคือ Control Union Thailand ซึ่งเป็นองค์กรผู้ประ เมินของเนเธอแลนด์ และประเมิน 4 มาตรฐานคือ มาตรฐาน EU ของสหภาพยุโรป มาตรฐาน NOP ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน COR ของแคนาดา และมาตรฐาน JAS ของญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นมาตรฐานที่เป็น International Certificate และเป็น Official Standard กล่าวคือเป็นมาตรฐานที่มีกฎหมายรองรับ


ที่มา The District สัมภาษณ​์ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล


Organic Rice Vs Chemical-free Rice In order for a rice to be "organic,” it must be evaluated and certified with the condition that it has been developed for over 3 years. And during that 3 years, we call that rice “chemical-free." Because after the rice has been sent for approval, the farmer must refrain from using chemical, and it can only be sold as chemical-free rice during that period.


Certifications You Can Trust for Organic Rice

  1. Official Organization for Farmer

  2. Organization for Operational Support (Doesn't necessarily have to be governmental)

  3. Organization that is certified by International Federation of Organic Agriculture (IFOAM)

  4. EU (Europe), NOP (USA), COR (Canada), JAS (Japan) which are all under official standard.


Source : The district interviewed Dr.Ronwarit Pariyachattrakul,the founder of Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.

ดู 7 ครั้ง