ประวัติบริษัท

บริษัท กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัดเป็นบริษัท ของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการด้านการตลาดของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกกว่า 3,400 คนและพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 90,000 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เราเรียกว่า "อีสาน"

เราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเช่น EU, NOP & USDA (USA) ,COR (Canada) และJAS (Japan) โดยได้รับใบรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครบถ้วนประกอบด้วยฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โรงงานเกษตรอินทรีย์  บรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  และการทำการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ รวมถึงรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 100 ตัน / ต่อวัน

เรามีข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และอื่น ๆ เช่นนำ้มันรำข้าวหอมมะลิ สบู่ครีมรำข้าว ชาข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 

 

ปัจจุบันนี้เราได้ผลิตข้าว (OEM), ข่ายส่งให้กับบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงขายปลีกในชื่อแบรนด์ของเราคือ "Or-rice"  ​

สำหรับติดต่อธุรกิจ  

สำหรับผู้บริโภคซื้อสินค้า  

PA240550_edited.jpg

2548     

เริ่มสนใจการ

ทำนาข้าวอินทรีย์

เริ่มสนใจการทำนาข้าวอินทรีย์ ด้วยสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเกิดจากการสะสมของสารที่เป็นวัตถุอันตรายในร่างกาย ที่มีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนในอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยตัวเลขที่น่าวิตก จึงศึกษาค้นคว้าหาทางแก้อย่างจริงจัง เริ่มลงมือทำนาเอง มุ่งส่งเสริมให้คนใกล้ชิดปลูกข้าวอินทรีย์แต่ยังไม่มีมาตรฐานใดๆ มารับรอง 

PA240550_edited.jpg

2551     

ตั้งวิสาหกิจชุมชน

ตั้งวิสาหกิจชุมชน ชื่อวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองพอก เลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 2554 และรวมกลุ่มกันกลับหลายๆ วิสาหกิจชุมชน เริ่มประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล คือ EU Organic และ NOP (USDA Organic)  

PA240550_edited.jpg

2553         

ได้ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ครั้งแรก

ได้ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ครั้งแรก มีปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ 1,200 ตัน ขายหมดครั้งเดียว ในงาน Organic and Natural Expro ของ กระทรวงพาณิชย์

PA240550_edited.jpg

2554

รวมตัวก่อตั้งเป็น

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน 

รวมตัวก่อตั้งเป็น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ประกอบด้วย 24 วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สมาชิก 1,260 คน พื้นที่ 20,000 ไร่เศษ ผลผลิตรวบรวมได้ประมาณปีละ 3,500 ตันข้าวเปลือก มีศูนย์กลางที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
เช่าพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บ

  • ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากเงินมัดจำของลูกค้า

  • จ้างโรงสีข้าวสีแปรรูป และรับรองมาตรฐานให้แก่โรงสี

  • มีปันผลแบบ Premium ให้กับสมาชิก ตันละ 2,000 บาท Top up จากราคาตลาด 

  • ขายผู้ส่งออกเท่านั้น ขายปลีกน้อยมาก

PA240550_edited.jpg

2556    

เกิดวิกฤตการณ์ภาษี 

เกิดวิกฤตการณ์ภาษี ด้วยมูลเหตุจากการไม่รู้กฎหมาย ข้อเท็จจริงคือ วิสาหกิจชุมชน เป็นบุคคลธรรมดา นำมาซึ่งการจดทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

PA240550_edited.jpg

2558    

รวมตัวเป็น Cluster 

รวมตัวเป็น Cluster โดยการส่งเสริมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชื่อ คลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์ร้อยเอ็ด (Roi-et Organic Cluster: ROC) มีการประเมินเพิ่มอีกหนึ่งมาตรฐานอินทรีย์ คือ JAS ของญี่ปุ่น

PA240550_edited.jpg

2559    

จดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ 

คลัสเตอร์มีความเข้มแข็ง แต่เป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการ และไม่เป็นนิติบุคคล กอรปกับคณะกรรมการต้องการพัฒนาการผลิตให้เป็นเอกภาพ จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ ชื่อ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด (Roi-et Organic Co-operative Ltd.: ROC)