ประวัติบริษัท

บริษัท กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัดเป็นบริษัท ของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการด้านการตลาดของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกกว่า 3,400 คนและพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 90,000 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เราเรียกว่า "อีสาน"

เราได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเช่น EU, NOP & USDA (USA) ,COR (Canada) และJAS (Japan) โดยได้รับใบรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครบถ้วนประกอบด้วยฟาร์มเกษตรอินทรีย์  โรงงานเกษตรอินทรีย์  บรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  และการทำการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ รวมถึงรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 100 ตัน / ต่อวัน

เรามีข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และอื่น ๆ เช่นนำ้มันรำข้าวหอมมะลิ สบู่ครีมรำข้าว ชาข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 

 

ปัจจุบันนี้เราได้ผลิตข้าว (OEM), ข่ายส่งให้กับบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงขายปลีกในชื่อแบรนด์ของเราคือ "Or-rice"  ​

สำหรับติดต่อธุรกิจ  

สำหรับผู้บริโภคซื้อสินค้า  

2548     

เริ่มสนใจการ

ทำนาข้าวอินทรีย์

เริ่มสนใจการทำนาข้าวอินทรีย์ ด้วยสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคอันเกิดจากการสะสมของสารที่เป็นวัตถุอันตรายในร่างกาย ที่มีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนในอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยตัวเลขที่น่าวิตก จึงศึกษาค้นคว้าหาทางแก้อย่างจริงจัง เริ่มลงมือทำนาเอง มุ่งส่งเสริมให้คนใกล้ชิดปลูกข้าวอินทรีย์แต่ยังไม่มีมาตรฐานใดๆ มารับรอง 

2551     

ตั้งวิสาหกิจชุมชน

ตั้งวิสาหกิจชุมชน ชื่อวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองพอก เลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 2554 และรวมกลุ่มกันกลับหลายๆ วิสาหกิจชุมชน เริ่มประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล คือ EU Organic และ NOP (USDA Organic)  

2553         

ได้ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ครั้งแรก

ได้ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ครั้งแรก มีปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ 1,200 ตัน ขายหมดครั้งเดียว ในงาน Organic and Natural Expro ขอ กระทรวงพาณิชย์

2554

รวมตัวก่อตั้งเป็น

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน 

รวมตัวก่อตั้งเป็น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ประกอบด้วย 24 วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สมาชิก 1,260 คน พื้นที่ 20,000 ไร่เศษ ผลผลิตรวบรวมได้ประมาณปีละ 3,500 ตันข้าวเปลือก มีศูนย์กลางที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
เช่าพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บ

  • ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากเงินมัดจำของลูกค้า

  • จ้างโรงสีข้าวสีแปรรูป และรับรองมาตรฐานให้แก่โรงสี

  • มีปันผลแบบ Premium ให้กับสมาชิก ตันละ 2,000 บาท Top up จากราคาตลาด 

  • ขายผู้ส่งออกเท่านั้น ขายปลีกน้อยมาก

2556    

เกิดวิกฤตการณ์ภาษี 

เกิดวิกฤตการณ์ภาษี ด้วยมูลเหตุจากการไม่รู้กฎหมาย ข้อเท็จจริงคือ วิสาหกิจชุมชน เป็นบุคคลธรรมดา นำมาซึ่งการจดทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

2558    

รวมตัวเป็น Cluster 

รวมตัวเป็น Cluster โดยการส่งเสริมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชื่อ คลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์ร้อยเอ็ด (Roi-et Organic Cluster: ROC) มีการประเมินเพิ่มอีกหนึ่งมาตรฐานอินทรีย์ คือ JAS ของญี่ปุ่น

2559    

จดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ 

คลัสเตอร์มีความเข้มแข็ง แต่เป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการ และไม่เป็นนิติบุคคล กอรปกับคณะกรรมการต้องการพัฒนาการผลิตให้เป็นเอกภาพ จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ ชื่อ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด (Roi-et Organic Co-operative Ltd.: ROC) 

Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd.
94 M.4 Nongpok Sub-District ,Thawatburi District,Roi-et,45170 Tel : 043-501803 

© 2019-2020  Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd. All rights reserved.